Εισαγωγή Επικοινωνία    Συζήτηση    Σύνδεση
Ημέρα: 25 Δεκεμβρίου 2021

Ἐκράτει εἰς τήν χεῖρα ἕν ἄστρον καί ἐπί τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωή καί δύναμις, καί ἀπό τό στόμα του ἐξήρχετο πνοή θείας γαλήνης. Τά τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νά μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως… - Βλ. δημοσίευση…